El Cultivador 10

86 Directorio de grows shops Dirección Teléfono Nombre Provincia DIRECTORIO de GROWS SHOPS y ASOCIACIONES DONDE ENCONTRAR CANNABIS MAGAZINE A CORUÑA F ENE E L 420 R UA DA F RAGA ,11 15500 981 349 080 ALICANTE A LICANTE P LANTA -T C / A RTURO , 11 BAJO 03007 966 596 076 B ENIDORM L OS 5 S ENTIDOS G ROW S HOP C / S ANTANDER , E DIF . N ERE , L OC . 16 03502 965 866 498 C ALPE S IBARITAS G ROW S HOP P LAZA I FACH , 1 - 1 03710 965 874 638 E LCHE L A C ASA DE M ARIA A VDA . N OVELDA , 98 03206 965 448 901 E LDA Y ERBAGUENA C / F RANCISCO A LONSO , 4 03600 965 381 976 N OVELDA AK N ATURA G ROW S HOP C / M ARÍA C RISTINA , 115 03660 625 047 549 S AN J UAN N YABINGHI G ROW C / N OTARIO S ALVADOR M ONTESINOS , 3 03550 966 372 810 ALMERIA A LMERIA S IN S EMILLA A LMERIA U NIVERSIDAD DE T EXAS Nº 17 04005 950 254 988 C UEVAS DEL A LMANZORA E SSENTIA G ROW S HOP C / E L F AROL , 20 04610 619 449 592 E L E JIDO G ARDEN L IGHTS C / C OLOMBIA , 58 04700 950 483 994 G ARRUCHA S IN S EMILLA G ARRUCHA C TRA . G ARRUCHA -V ERA . U RB . S OLANA DEL M AR , LOC . 5 04630 950 133 061 ASTURIAS G IJÓN J ARDÍN U RBANO C / G USTAVE E IFFEL , NAVE 120, P OL . I ND . DE R OLES 33211 985 095 072 BADAJOZ A LMENDRALEJO M ATER -T ERRA A LMENDRALEJO C / V ENEZUELA , 14 06200 924 662 609 B ADAJOZ B ABYLON C / S ANTO D OMINGO , 25 06001 924 224 149 B ADAJOZ M EDICINAL P LANT G ROW S HOP P Z . V IRGEN DE LA V ICTORIA , 8 06010 924 263 370 B ADAJOZ V ERDE QUE TE QUIERO VERDE C / V ICENTE D ELGA A LGABA , 92 BAJO 06010 924 223 202 D ON B ENITO H OUSEPLANT D ON B ENITO P LZ . J UAN S ÁNCHEZ C ORTÉS , BAJO 1 06400 679 693 719 M ÉRIDA M ATER -T ERRA M ÉRIDA C / M ARGARITA G ARCÍA DE B LANES , 4 06800 924 317 062 M ONTIJO M ATER -T ERRA M ONTIJO C / J OVELLANOS , 11 06480 924 983 730 BARCELONA B ARBERÁ DEL V ALLÉS I SIEMBRA C ARRER N EMESI V ALLS , 82 L OC . 08210 931 278 059 B ARCELONA B ARNA P LANT G ROW , S.L. P ASSEIG DE M ARGALL , 85, TDA . 1 08041 933 479 811 B ARCELONA BCN420 C / P EU DE LA C REU , 24 08001 931 926 741 B ARCELONA G ROW I MAGINE A V . V ERGE DE M ONTSERRAT , 13 08820 933 789 208 B ARCELONA G ROW S HOP B ARCELONA C ARRER F ELIP II, 207 08027 934 085 008 B ARCELONA H OUSEPLANT - C OSTO BCN C / F LORIDABLANCA , 134 BAJO 08011 935 081 545 B ARCELONA S ANT Y ERBASI G ROW S HOP C / B ERLINÉS , 4 BAJO 08006 936 031 314 B ARCELONA S ANTA M ARIA G ROWSHOP C / S ANT A NTONI DELS SOMBRERERS , 7 08003 930 101 130 B ARCELONA T HC B ARCELONA A VDA . R EPÚBLICA A RGENTINA , 38 TIENDA 2 08023 934 178 904 B ARCELONA T HE P LANT P LAZA T ETUÁN Nº 33 BAJO 08010 932 444 181 C ARDEDEU V ILLAGE G ROW C TRA . B-5101, KM . 3,2 NAVE 26 08440 938 423 854 C ERDANYOLA DEL V ALLÉS G REEN G OLD G ROW S HOP P LAÇA DE G OYA , 1 08209 936 916 920 H OSPITALET DE L LOBREGAT G ROW I MAGINE A V . C ARRILET , 216 08906 932 601 154 L LIÇA D' AMUNT E L C ACTUS C TRA . G RANOLLERS A L LIÇÀ , KM 3 08186 938 414 382 M ANLLEU O SONA C ANEM P ASSEIG S ANT J OAN Nº 66 08560 938 510 429 M ANRESA L A G ROW M ANRESA C / C ARITAT , 7 - 9 08240 938 740 447 M ATARÓ S ANT Y ERBASI M ARESME P UIG I P IDEMUNT , 28 (P OL I ND . P LÀ D ' EN B OET ) 08302 937 588 200 P INEDA DE M AR G ROWBARATO A VDA . DE V ERGE DE M ONTSERRAT , 49, LOC . 3 08397 617 116 909 R UBÍ G ROW S HOP C A L A M ARIA A VINGUDA L’ ESTATUT , 34 08191 935 875 043 S ABADELL B ITOX P ASEIG R UBIO I O RS , 88-90 08204 937 104 812

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MzA1