El Cultivador 10

89 Directorio de grows shops MALLORCA P ALMA DE M ALLORCA T RICOMA C / S OLDADO S OBERATS A NTOLI , 28A 07010 971 758 956 MENORCA M AHÓN 2B H IGH G ROW S HOP C / S'A RRAVAL , 52 07702 971 353 863 MURCIA A BARÁN E L J ARDÍN DE LA A LEGRÍA J AMAICA A VDA . DE LA C ONSTITUCIÓN , S / N 30550 627 690 445 L A A LBERCA A LBERKA G ROW S HOP C / J OSÉ P ÉREZ H ERNÁNDEZ , 2 BAJO 30150 968 843 948 M URCIA K AYA M URCIA C / S IMÓN G ARCÍA , 36 BAJO 30003 968 219 849 S AN P EDRO DEL P INATAR M ALABARES R OS C / F UENTE Á LAMAO , 7 30740 968 187 173 NAVARRA T UDELA L A I NDIKA . E SPACIO C ANNÁBICO C / D ONANTES , 21 - 23 31500 948 828 297 OURENSE O URENSE A T ÚA E XPERIENCIA N ATURAL C / C ABEZA DE M ANZANEDA , 17 32005 988 222 327 V ERÍN M ASQUEFLORES C / L UIS E SPADA , 89 32600 988 413 348 PALENCIA P ALENCIA C HAMÁN C / E STRADA , 7 34002 979 101 358 TARRAGONA C ALAFELL T IERRAMADRE C / I GUALADA , 4 43820 977 691 541 E L V ENDRELL H IDROCULTURA C / C ARBONERS , 85 P OL . I ND . L A C OMETA 43700 977 155 816 T ARRAGONA L A M ECA G ROW S HOP C APUTXINS Nº 21 B AJOS 43001 977 212 066 T ARRAGONA K IFFI G ROW S HOP B LOQUE M USARA , BAJO 5 - S ANT P ERE I S ANT P AU 43007 655 875 750 TENERIFE L A L AGUNA S PECIAL P LANT C / L AS C ARRETAS , 10 LOCAL 38202 922 250 164 L AS G ALLETAS - A RONA G ROW C ANARIAS C.C. TEN - BEL, LOC . 47 38361 922 730 588 L OS C RISTIANOS G ROWPOINT . ES A V . J UAN C ARLOS I, 17, C.C. A POLO LOC . 49 38650 922 987 628 TOLEDO T OLEDO C HAOUEN G ROW S HOP C / R ÍO J ARAMA , 130, NAVE 9-02 (P OL . I ND .) 45007 925 232 967 VALENCIA B ENETUSSER S IN S EMILLA B ENETUSSER C / F CO . A LMARCHE , 6 LOCAL 46910 963 766 776 B ENIFALLO G REEN D EVIL A VDA . M IGUEL H ERNÁNDEZ , 2 B AJO 46450 962 031 155 B ENIPARRELL H EMP T RADING C AMINO DEL P OLIO , 51 46469 961 216 056 C ANALS G ROW S HOP C OGOLANDIA C / S ANTOS DE LA P IEDRA , 26 46650 962 240 256 G ANDÍA E L B RUIXOT P ARQUE DE LA E STACIÓN , 22 LOCAL 46700 962 961 367 M ANISES C ANNABISLANDIA SÓLO VENTA EN INTERNET 46940 963 830 448 L'A LCUDIA L A N OSTRA P LANTA C / D R . F ERRÁN , 24 46250 652 703 157 P ICASSENT L’H ORT T ECNIC C / B UENAVISTA , 49 46220 961 841 253 T ORRENTE E COMARIA C / P ADRE M ENDEZ Nº 44 46900 961 099 461 V ALENCIA D R . C OGOLLO V ALENCIA P ASAJE D R . S ERRA , 17 46004 963 940 975 V ALENCIA G ROWBARATO A VDA . A USIAS M ARCH , 53 BAJO DRCHA . 46026 960 053 735 V ALENCIA L A F ULLA C / E XPLORADOR A NDRÉS , 32 46022 963 441 929 V ALENCIA P LANTA H YDRO P Z . E NRIQUE G RANADOS , 11 BAJO 46018 963 283 903 ZARAGOZA Z ARAGOZA B AJO EL SOL S AN A NTONIO M ª . C LARET 62 50005 976 566 672 Z ARAGOZA R OOTS G ROW S HOP C / C UARTE , 2 L OCAL 50007 976 380 736 ASOCIACIONES GIRONA F IGUERES A CFAD C ARRER S ANT L LATZER , 39 17600 656 642 268 GRANADA A LMUÑÉCAR H EMPOWER C / A LTA DEL M AR , 15 18690 693 536 535

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MzA1